เกี่ยวกับองค์กร

ชื่อเต็ม สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว
พื้นที่รับผิดชอบ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
บทบาท ภารกิจ ・ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนงานตามนโยบาย

・ ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ ภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

・เป็นผู้แทนกระทรวงฯ ในการประชุมเจรจาในองค์การ หรือหน่วยงานต่างประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

・ ติดตามและรายงานสถานการณ์ด้านการเกษตรในญี่ปุ่น อาทิ การประมูลข้าว การนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศต่างๆ รสนิยมและแนวโน้มการบริโภคของชาวญี่ปุ่น อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

・ประสานงานความร่วมมือด้านการเกษตร ภายใต้กรอบต่างๆ อาทิ JTEPA ASEAN เป็นต้น โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของญี่ปุ่น

・ ศึกษาแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหาร

・ ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ

・เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศที่รับผิดชอบ

・เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรของไทย

・เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรไทยในตลาดญี่ปุ่น และประสานงานกับผู้นำเข้าเพื่อผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งสินค้าประมง และปศุสัตว์

・ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรไทย

・เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย รวมถึงการเกษตร และสินค้าเกษตรไทย

รายชื่อข้าราชการประจำสำนักงานในกรุงโตเกียว นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ / อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)

นายสกนธ์ วนาเศรษฐี / เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร)

รายนามหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

ที่อยู่ Office of Agricutural Affairs, Royal Thai Embassy Tokyo

Kotaki Terrace C,3-13-22 Meguro,Meguro-ku,Tokyo 153-0063

โทรศัพท์ : 03-6661-3844 โทรสาร : 03-3719-1400

E-mail: agrithai@extra.ocn.ne.jp

PAGE TOP