สินค้าเกษตร

 • 1. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail Address หน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าพืช

  • กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

   โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐๖๖๗๐ ต่อ ๑๒๘

   โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๘๕๓๕

   e-mail: artg@doa.in.th

    

   กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

   โทรศัพท์ ๐๒-๙๔๐-๖๔๖๖-๗

   โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๓๕๗๖

   e-mail: epqsg@hotmail.com, epqsg@yahoo.com, ardex@doa.in.th

    

   กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

   งานใบอนุญาตและหนังสือรับรอง: โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๓๖๓๕

   งานตรวจสอบเมล็ดพันธุ์: โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๐๒๒๙

   กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช: โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๘๕๑๖ โทรสาร ๐๒-๕๖๑-๐๗๔๔

   กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน สำนักพัฒนาระบบและรับรองมารฐานสินค้าพืช: โทรศัพท์ ๐๒-๕๗๙-๖๑๓๓ โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๖๑๓๔

 • 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าพืช

  • ๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าพืช

   การนำเข้าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช

   ๑.๑ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

   ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๑.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๑.๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓

   ๑.๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งกำกัด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๑.๖ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑

   ๑.๗ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

   ๑.๘ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งการนำเข้าสิ่งต้องห้าม

   ๑.๙ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การนำส่วนขยายพันธุ์พืชรวมทั้งเมล็ดพันธุ์เข้ามาในราชอาณาจักร โดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นส่วนขยายพันธุ์พืชที่มิใช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม

   ๑.๑๐ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๓

   ๑.๑๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย Pantoae ananatis สายพันธุ์ Piasa จากญี่ปุ่น ๒๕๕๔

   การนำเข้าต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

   ๑.๑๒ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

   และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๑.๑๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพและวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม

   ๑.๑๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม

   ๑.๑๕ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

   การส่งออกต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกักพืช

   ๑.๑๖ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

   ๑.๑๗ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชเป็นพืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๖

   ๑.๑๘ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช พ.ศ. ๒๕๕๒

   ๑.๑๙ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ พ.ศ. ๒๕๕๑

   ๑.๒๐ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

   ๑.๒๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกผักและผลไม้ พ.ศ. ๒๕๕๓

   ๑.๒๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกลำไยสดไปนอกราชอาณาจักร

   ๑.๒๓ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การส่งออกพืชผักและผลไม้สดไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส ไอซ์แลนด์ และญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๖

   ๑.๒๔ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้สดไปนอกราชอาณาจักร

   ๑.๒๕ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖

   ๑.๒๖ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำจัดเพลี้ยไฟ และการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืชสำหรับดอกกล้วยไม้ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

   ๑.๒๗ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าพืชผัก ๒๑ ชนิด ไปญี่ปุ่น

   ๑.๒๘ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนผู้ส่งออกลูกเดือยและพริกแห้งไปประเทศญี่ปุ่น

   ๑.๒๙ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนผู้ส่งออกเพื่อรับรองการจัดสรรโควตาส่งออกกล้วยสดไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

   การส่งออกต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช

   ๑.๓๐ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๑.๓๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน คุณภาพและวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุม

   ๑.๓๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม

   ๑.๓๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

    

   ๒. สินค้าพืชอะไรที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศไทยได้

   ๒.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็น

   สิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

   (ที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช)

   ๒.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๒.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓

    

   ๓. สินค้าพืชอะไรที่สามารถนำเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อน

   สินค้าพืช และพาหะที่สามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรก่อน (พืช และพาหะที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม) มีรายชื่อปรากฏตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังต่อไปนี้

   ๓.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช และพาหะจากแหล่งที่กำหนดเป็น

   สิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๓.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๐

   ๓.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืชจากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓

   ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ มาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมาด้วย ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องนำเข้าหรือนำผ่านทางด่านตรวจพืชเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืชโดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

   ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช

   ๑. กีวี Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson ได้แก่ ผลสด

   ๒. พริก Capsicum annuum L. ได้แก่ ผลสด และเมล็ดพันธุ์

   ๓. แตงโม Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai ได้แก่ ผลสด

   ๔. แตง Cucumis melo L. ได้แก่ ผลสด

   ๕. แตงกวา Cucumis sativus L. ได้แก่ ผลสด

   ๖. ฟักทอง Cucurbita maxima Duchesne ได้แก่ ผลสด

   ๗. พลับ Diospyros kaki L. ได้แก่ ผลสด

   ๘. มะเดื่อฝรั่ง Ficus carica L. ได้แก่ ผลสด

   ๙. สะตรอเบอรี่ Fragaria ananassa Duchesne ได้แก่ ผลสด

   ๑๐. มะเขือเทศ Lycopersicon esculentum Mill.ได้แก่ ผลสด และเมล็ดพันธุ์

   ๑๑. แอปเปิล Malus domestica Borkh. ได้แก่ ผลสด

   ๑๒. พิทูเนีย Petunia hybrida Vilm. ได้แก่ เมล็ดพันธุ์

   ๑๓. เชอรี่ Prunus avium (L.) L. ได้แก่ ผลสด

   ๑๔. ท้อ Prunus persica (L.) Batsch ได้แก่ ผลสด

   ๑๕. สาลี่ Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai ได้แก่ ผลสด

   ๑๖. มะเขือ Solanum melongena L. ได้แก่ ผลสด และเมล็ดพันธุ์

   ๑๗. มันฝรั่ง Solanum tuberosum L. ได้แก่ หัวสำหรับบริโภค

   ๑๘. องุ่น Vitis vinifera L. ได้แก่ ผลสด

   ๑๙. ข้าวโพด Zea mays L. ได้แก่ ฝักสด และเมล็ดพันธุ์

   ๒๐. ส้ม (ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลส้มสดจากญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๕๓)

   ๒๑. เชื้อแบคทีเรีย Pantoae ananatis (ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเชื้อแบคทีเรีย Pantoae ananatis สายพันธุ์ Piasa จากญี่ปุ่น ๒๕๕๔)

   และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ เมล็ดพันธุ์ควบคุม ๔๕ ชนิด สามารถนำเข้าได้ แต่ต้องมีการแจ้งขออนุญาตนำเข้าก่อน หากไม่ได้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนก็ไม่สามารถนำเข้าได้

    

   ๔. สินค้าพืชอะไรที่ไม่ให้นำออกนอกประเทศ

   ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ พืชที่ไม่สามารถนำออกนอกประเทศได้แก่ ข้าวเปลือก และพืชสงวน ๑๑ ชนิด ได้แก่ ทุเรียน (ทุกพันธุ์) ส้มโอ (ทุกพันธุ์) องุ่น (ทุกพันธุ์) ลำไย (ทุกพันธุ์) ลิ้นจี่ (ทุกพันธุ์) มะขาม (ทุกพันธุ์) มะพร้าว (มะพร้าวแก่พันธุ์เล็ก) กวาวเครือ (ทุกพันธุ์) ทองเครือ (ทุกพันธุ์) สละ (ทุกพันธุ์) และสับปะรด (ทุกพันธุ์) ยกเว้นผลและเมล็ดทีติดไปกับผลเพื่อนำไปสำหรับบริโภค

    

   ๕. สินค้าพืชอะไรที่ต้องขออนุญาตก่อนนำออกนอกประเทศ

   ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ เมล็ดพันธุ์ควบคุม ๔๕ ชนิด ต้องมีการขออนุญาตทุกครั้งที่มีการนำออกนอกประเทศ ทั้งเพื่อการค้า และมิใช่เพื่อการค้า (การทดลอง วิจัย ทดสอบพันธุ์)

    

   ๖. วิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าและส่งออกสินค้าพืช

   การนำเข้าพืช

   ๖.๑ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑ (ตามเอกสารแนบ)

   ๖.๒ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชซึ่งการ

   นำเข้าสิ่งต้องห้าม (ตามเอกสารแนบ)

   ๖.๓ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ตามเอกสารแนบ)

   การส่งออกพืช

   ๖.๔ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ตามเอกสารแนบ)

   ๖.๕ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งต่อ (ฉบับที่ ๒) (ตามเอกสารแนบ)

 • 3. List รายชื่อบริษัทผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปประเทศญี่ปุ่น

 • 4. การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช

 • 5. พืชที่ส่งออกได้และไม่ได้

 • 6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดด่านตรวจพืช พ.ศ. ๒๕๕๘

 • 7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

PAGE TOP