สินค้าประมง

 • ๑. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง

  • ๑.๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐
   ๑.๒ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
   ๑.๓ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
   ๑.๔ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
   ๑.๕ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒
   ๑.๖ กฏ ระเบียบและประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   หมายเหตุ (รายละเอียดของกฎหมาย กฏ ระเบียบ ประกาศตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

 • ๒. สินค้าประมงอะไรที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศได้

  • ๒.๑ สินค้าประมงที่ต้องห้ามนำเข้าตามกฏหมาย ได้แก่ สินค้าประมงที่กฏหมายกำหนดห้ามนำเข้า ตัวอย่าง พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดห้ามนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
   ๒.๒ สินค้าประมงที่ได้จากการกระทำการประมงที่ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (luu fishing)
   ๒.๓ สินค้าประมงที่มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด
   ๒.๔ สินค้าประมงที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคภายในประเทศ เช่น เนื้อปลาปักเป้า
 • ๓. สินค้าประมงอะไรที่สามารถนำเข้าประเทศไทยได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อน

  • โดยทั่วไป สินค้าประมงทุกชนิดสามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้ ยกเว้น มีกฏหมายกำหนดห้ามนำเข้า อย่างไรก็ตาม การนำเข้าสินค้าประมงจะต้องได้รับอนุญาตตามกฏหมายต่างๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ พระราชบัญญัติว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ฯลฯ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ซึ่งที่ควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำ กฏหมายเหล่านี้ กำหนดให้การนำเข้าสัตว์น้ำทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมงก่อนจึงสามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้
 • ๔. สินค้าประมงอะไรที่ไม่ให้นำออกนอกประเทศ

  • ๔.๑ สินค้าต้องห้ามตามกฏหมาย ไม่ให้มีการส่งออก ได้แก่ สินค้าประมงที่มีกฏหมายห้ามส่งออก เช่น พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ห้ามส่งออกสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
   ๔.๒ สินค้าประมงที่มีสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนเกินค่ามาตราฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ๕. สินค้าประมงอะไรที่ต้องขออนุญาตก่อนนำออกนอกประเทศ

  • สินค้าประมงตามที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์ ซึ่งกำหนดให้สัตว์น้ำ ๘ ประเภท ต้องขอใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา กบ ตะพาบ เต่า จระเข้

   สินค้าประมงตามที่พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องขอหนังสือรับรองก่อนการส่งออก
   – กุ้งกุลาดำมีชีวิต ซึ่งมีขนาดต่ำกว่า ๗.๕ นิ้ว หรือน้ำหนักไม่เกิน ๗๐ กรัม ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองการส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๔๗
   – การส่งออกหอยและเปลือกหอยของผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูป ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองชนิดและเปลือกหอยของผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูปที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗
   – การส่งออกปลาทะเลสวยงาม ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙
   – การส่งออกซากสัตว์น้ำ ชนิด กุ้ง ปู หอย ปลา กบ ตะพาบ เต่า จระเข้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองสุขภาพซากของสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๐

 • ๖. วิธีการและขั้นตอนในการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง

  • ก่อนการนำเข้าหรือส่งออก

   ข้อ 1 ผู้มีความประสงค์จะนำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำ สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ ท่านำเข้า โดยแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังนี้

   1) คำขอตามแบบ ร.1/1 ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
   2) คำขอตามแบบ ก (เฉพาะกรณีนำเข้าสัตว์น้ำ)
   3) แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ Fisheries Single Window
   4) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)
   5) สำเนาทะเบียนบ้าน
   6) หนังสือจดทะเบียบรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
   7) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท/ปี หรือ 30 บาท/ปี (กรณีมอบให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
   8) สำเนาใบอนุญาตและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (อ.6)


   ข้อ 2 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำให้ยื่นคำขอผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต (ระบบ Fisheries Single Window : FSW) สามารถดำเนินการได้ ดังนี้


   [วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียน]

   สถานที่ยื่นคำขอ

   ผู้ประกอบการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window) สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ FSW ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
   1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ กรณีที่ประสงค์จะนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ซากสัคว์น้ำ ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำหรือศูยน์บริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง
   2. ยื่นออนไลน์ ผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window)

   กรณียื่นออนไลน์

   1. เข้าระบบ ผ่าน http://fsw .fisheries.go.th
   2. เลือก Icon ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง
   3. เลือก ลงทะเบียนผู้เข้าใช้ระบบ
   4. กรอกข้อมูลเบื้องต้น แล้วบันทึก
   5. ระบบจะส่งผลการลงทะเบียนผู้เข้าใช้ระบบออนไลน์ไปยังอีเมลที่ระบุในการกรอกข้อมูลเบื้อต้น
   6. ผู้ลงทะเบียบต้องเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนในอีเมล หากไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วัน ระบบจะตัดชื่อของท่านออกจากระบบทันที
   7. ผู้ลงทะเบียนเข้าระบบฯ อีกครั้ง กรอก ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รหัสลับ ตามที่ระบุในการกรอกข้อมูลเบื้องต้น เลือก ตกลง
   8. ผู้ลงทะเบียนเลือกโมดูล ข้อมูลส่วนตัว เลือกประเภทผู้ลงทะเบียน แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน บันทึกข้อมูล และส่งข้อมูลเข้าระบบ เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์
   9. ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลในเอกสารคำขอลงทะเบียนฯ ตามประเภทผู้ลงทะเบียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว 
   10. ผู้ลงทะเบียนนำเอกสารคำขอลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กรมประมงกำหนดมายื่นลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ สถานที่ที่กรมประมงกำหนด
   11. กรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและติดอากรสแตมป์
   12. เจ้าหน้าที่กรมประมงตรวจสอบเอกสารคำขอลงทะเบียนกับข้อมูลในระบบที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว พร้อมตรวจเอกสารประกอบการลงทะเบียน ไม่ถูกต้อง คืนเอกสารแจ้งแก้ไข ถูกต้อง รับเรื่อง ออกบัตรตอบรับการลงทะเบียนให้เป็นหลักฐาน
   13. เจ้าหน้าที่กรมประมงนำเสนอคำขอลงทะเบียนพร้อมหลักฐานประกอบให้อธิบดีกรมประมงพิจารณาอนุมัติสมบูรณ์ และสามารถเข้าใช้งานระบบได้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของตนเองผ่านระบบได้

   เงื่อนไขอื่นๆ

   เงื่อนไขอื่นๆ ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ ผ่านระบบเชื่อมโยงคำขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ต ของกรมประมง (Fisheries Single Window)
   (1) ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้งานระบบฯ หลายสถานะ จะต้องยื่นแบบลงทะเบียนฯ ให้ครบทุกสถานะ เช่น กรณีจะลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า – ส่งออก และตัวแทนออกของด้วย จะต้องยื่นแบบคำขอลงทะเบียนฯ 2 แบบ คือ แบบคำขอลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการและแบบคำขอลงทะเบียนเป็นตัวแทนออกของ เป็นต้น
   (2) ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือ ผู้ประกอบการสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแบบคำขอลงทะเบียนฯ หรือแบบเปลี่ยนแปลงทะเบียนฯ แทนตนเองได้ โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 30 บาท
   (3) ผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window) ได้โดยไม่มีวันหมดอายุ ในกรณีของตัวแทนออกของจะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันขอลงทะเบียนเป็นตัวแทนออกของและกรมประมงอนุมัติให้เป็นผู้ใช้
   ระบบฯ ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดประมาณ 1 เดือน ระบบส่ง e-mail แจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการมาต่ออายุทะเบียน
   (4) ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบฯแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เช่น ชื่อหรือที่อยู่สถานประกอการ หรือประสงค์จะแจ้งข้อมูลทางทะเบียนเพิ่มเติม เช่น บัญชีรายชื่อพนักงาน หรือลูกจ้าง เป็นต้น ให้ยื่นแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียน (หมายเลข 5) เข้าใช้ระบบฯ พร้อมเอกสารประกอบ


   ข้อ 3 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลระบบ Fisheries Single Window กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้ยื่นคำขอเพื่อดำเนินการแก้ไข และกรณี หากถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้นำคำขอลงทะเบียนพร้อมเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนมายื่นกับเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ

   ข้อ 4 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบคำขอลงทะเบียนและเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนกับข้อมูลที่ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Fisheries Single Window กรณีถูกต้อง ครบถ้วน จะอนุมัติภายใน 3 วันทำการ แต่หากกรณี ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งทางอีเมล์ให้ดำเนินการแก้ไข
   หมายเหตุ: ข้อ 1 – 4 เป็นขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ Fisheries Single Window

   ข้อ 5 ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตนำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำทำการบันทึกข้อมูลการขออนุญาต นำเข้าหรือส่งออกสัตว์น้ำพร้อมแนบเอกสารประกอบการนำเข้า ได้แก่ ใบแสดงรายการสินค้า invoice, ใบตราส่งสินค้า, ใบขนสินค้าขาเข้า (กรณีนำเข้า) หรือใบขนสินค้าขาออก (กรณีส่งออกสัตว์น้ำ) ในระบบ Fisheries Single Window

   ข้อ 6 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบตามที่ระบุใน ข้อ 5 และพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
   กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านระบบ Fisheries Single Window เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอแก้ไข
   กรณีถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้งอนุมัติให้นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.6) และหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร (กรณีนำเข้าสัตว์น้ำ) ภายใน 1 วันทำการ และในกรณีส่งออกสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) ภายใน 1 วันทำการ

   ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 6 แจ้งกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเกี่ยวกับวัน เวลา ที่นำเข้า หรือส่งออก เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือยานพาหนะที่นำเข้าหรือส่งออกต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำ ก่อนการนำเข้าหรือส่งออก ภายใน 1 วันทำการ

    

   วันนำเข้าหรือส่งออก

   ข้อ 1 เมื่อสัตว์น้ำมาถึง ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการนำเข้า ได้แก่ หนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6) หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (กรณีนำเข้ากุ้งทะเลที่มีชีวิตและกุ้งทะเลไม่มีชีวิต) ใบขนสินค้าขาเข้า, ใบตราส่งสินค้า, ใบแสดงรายละเอียดสินค้าและ
   เอกสารอื่นๆ ตามที่กรมประมงกำหนด ในกรณีส่งออก เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการส่งออก ได้แก่ ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) ใบขนสินค้าขาออก, ใบตราส่งสินค้า, ใบแสดงรายละเอียดสินค้าและเอกสารอื่นๆตามที่กรมประมงกำหนด
   หากตรวจสอบแล้ว เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะไม่ตรวจปล่อยรับรอง ให้ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกดำเนินการแก้ไข ให้ถูกต้อง
   หากตรวจสอบแล้ว เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำต่อไป

   ข้อ 2 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำทำการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำโดยพิจารณาชนิด ขนาดและปริมาณต้องตรงกับที่กำหนดไว้ในหนังสืออนุญาตฯ หรือไม่เกินกว่าที่กำหนดในหนังสืออนุญาตฯ (กรณีนำเข้าสัตว์น้ำ) หรือใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (แบบ ร.9) (กรณีส่งออกสัตว์น้ำ)
   หากตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ทำการตรวจปล่อยรับรองในระบบ Fisheries Single Window
   หากตรวจสอบแล้ว ไม่ถูกต้อง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยรับรอง ให้ผู้นำเข้าดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือดำเนินการตามกฏหมาย

   ข้อ 3 เฉพาะกรณีนำเข้าสัตว์น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ หรืออายัด หรือกักกันสัตว์น้ำที่นำเข้า เพื่อนตรวจวิเคราะห์โรค สารตกค้างหรือสารปนเปื้อน โดยพิจารณาตามความเสี่ยงของชนิดสินค้าสัตว์น้ำที่นำเข้ามาในประเทศ หากมีความเสี่ยงต่อการนำโรค สารตกค้าง หรือสารปนเปื้อนเข้ามาในประเทศ อาจต้องดำเนินการอายัดหรือกักกันสินค้าสัตว์น้ำนั้น

   ข้อ 4 กรณีที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรมีการอายัดหรือกักกันสัตว์น้ำที่นำเข้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย และส่งตัวอย่างสัตว์น้ำไปตรวจวิเคราะห์โรค สารตกค้าง หรือสารปนเปื้อน จากห้องปฏิบัติการ กรมประมง และเมื่อทราบผลการตรวจวิเคราะห์โรค สารตกค้างหรือสารปนเปื้อนแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้
   กรณีที่ ผลการตรวจวิเคราะห์ พบโรค สารตกค้างหรือสารปนเปื้อน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำลายสินค้ากุ้งทะเลตามกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
   กรณีที่ ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบโรค ไม่พบสารตกค้าง หรือสารปนเปื้อน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการถอนอายัด หรือถอนกักกัน และออกใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.7) เพื่อให้ผู้นำเข้าสินค้ากุ้งทะเลไปผลิตหรือแปรรูปต่อไป

 • ๗. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E mail Address หน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูล และตอบคำถามด้านการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมง

  • ศูนย์บริการนำเข้า ส่งออกสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตสำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐
   โทร. ๐๒ ๕๗๙๑๘๗๘, ๐๒ ๕๗๙๓๖๑๔
   URL: www.fishquaranetine.org

 • ๘. โรงงานที่ผ่านการตรวจรับรอง

PAGE TOP